Omstilling- og endringsprosesser

Vi har lang erfaring i ulike omstillings- og endringsprosesser i private og offentlige bedrifter, og kan derfor være aktive og nyttige bidragsytere/rådgivere i slike prosesser. Vi yter bistand både før, under og etter en omstillingsprosess.

At endrings- og omstillingsprosesser er krevende for mennesker i organisasjonen er udiskutabelt. Både forskning og praksis viser at slike prosesser påvirker menneskene på godt og vondt. 

Blant annet bærer slike prosesser med seg kimen av manglende kontroll og følelse av uforutsigbarhet. Dette er psykososiale risikofaktorer som er anerkjent som viktige for arbeidsmiljøet. Når endringer varsles, kan det rokke ved medarbeideres følelse av mening, sammenheng, kontroll og forutsigbarhet. 

I endringsprosesser er det derfor viktig at vi anerkjenner medarbeidernes rett til medvirkning og involvering, enten tradisjonelt via Arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgt og verneombud. Det er også noen ganger både mulig og ofte formålstjenlig med bredere grad av medvirkning, eksempelvis ved at de berørte av endringen inviteres til å gi innspill og evaluere endringen, samt muligens også justere kursen om nødvendig. 

Vi i Hemis har lang erfaring med å bistå bedrifter, ledere og medarbeidere i endringsprosesser og ser frem til å høre fra deg om du trenger bistand. Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte om du har behov for rådgivning innen endrings- og omstillingarbeid i din bedrift.