Krise og kriseberedskap

Mennesker er i utgangspunktet godt rustet til å håndtere kriser. Men noen ganger er krisen av en slik art at man kan trenge profesjonell bistand, enten umiddelbart eller i det videre forløp. I Hemis bistår våre fagpersoner både bedrifter og enkeltpersoner i krisehåndtering.

Slike kriser kan være eksempelvis: 

  • Ulykker/nestenulykker eller katastrofer
  • Dødsfall i nær familie/vennekrets
  • Trussel mot eget og andres liv og helse
  • Alvorlig sykdom
  • Vold: overfall, ran, voldtekt, gisselsituasjon
  • Livsbelastninger som f.eks. samlivsbrudd, økonomiske problemer etc. 

Kriser eller krisesituasjoner forstås som dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true eller svekke viktige funksjoner og verdier hos
enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn. I noen tilfeller er det behov for profesjonell bistand for å forebygge langsiktige negative helsekonsekvenser for den eller de som rammes. 


Systematisk krisehåndtering utøves av fagpersonell på forskjellige nivåer. Bistanden kan starte i akuttfasen, og følges om nødvendig opp i etterkant. Varighet på oppfølging bestemmes av krisens omfang og de berørtes behov.
 
Hemis har ansatte som innehar relevant kompetanse for å bistå ansatte og virksomheter i kriser: psykologer, terapeuter og HMS-rådgivere. 

Forebyggende kan vi også delta i utforming av krisehåndteringsplaner og risikovurdering av kriser. 

Nasjonal veileder for krisehåndtering

Hemis yter bistand som er i tråd med nasjonal veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, utarbeidet av Helsedirektoratet. Vi anbefaler ansvarlige for krisehåndtering i bedrifter å sette seg inn i denne veilederen.

Ta kontakt med en av våre ansatte for mer informasjon.