Målrettet helsekontroll

En del faktorer i arbeidslivet kan føre til helseskade. Med bakgrunn i dette stilles det i Forskrift om utførelse av arbeid krav i forhold til helseundersøkelse for de som arbeider med:

  • Farlige kjemikalier       
  • Biologiske faktorer  
  • Asbest
  • Støy
  • Mekaniske vibrasjoner
  • Ioniserende stråling
  • Kunstig optisk stråling

Behovet for helseundersøkelse avklares gjennom risikovurdering. Dersom denne viser at arbeidstakeren kan bli eksponert på en slik måte at det kan føre til helseskade i henhold til bestemmelsene i nevnte forskrift, skal det gjennomføres en målrettet helseundersøkelse.
Målrettet helseundersøkelse er både et forebyggende tiltak og en mulighet til å oppdage sykdom som følge av arbeidet på et tidlig tidspunkt.
Målrettet helseundersøkelse gjennomføres som en samtale med lege eller sykepleier der yrkeshistorie med tidligere og nåværende eksponering kartlegges. I tillegg gjøres det medisinske undersøkelser ut fra aktuelle eksponeringer; for eksempel blodprøver, pusteprøve (spirometri) og hørselstest. Dersom det avdekkes arbeidsrelaterte helseskader henvises det videre til spesialist.
Den enkelte får direkte tilbakemelding om evt. funn. I tillegg gis det en samlet, anonymisert rapport til bedriften med evt. forslag til endringer som kan lede til forbedringer i det forebyggende arbeidet.