Systematisk HMS-arbeid

Vi i Hemis gir våre kunder bistand i det systematiske HMS-arbeidet både i form av generell veiledning og undervisning om systematisk HMS-arbeid, lovkrav osv. eller i form av bistand med spesifikke problemstillinger, for eksempel bistand med oppbygging av internkontrollsystemet og risikovurderinger.

Alle virksomheter som omfattes av Arbeidsmiljøloven er pliktig til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet med dette arbeidet kan i grove trekk sies å være forebygging av helseskader og miljøforstyrrelser. Innholdet i arbeidet må tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, og en sentral del av arbeidet går ut på å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Interkontrollforskriften) gir en mer metodisk beskrivelse av fremgangsmåte og dokumentasjonskrav til virksomhetens systematiske HMS-arbeid.